Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Villa San Sebastian Curaçao maart 2024

1. Alle studio’s in Villa San Sebastian Curaçao zijn rookvrij.  Indien er wordt geconstateerd dat in de studio gerookt is zal de huurder de extra schoonmaak kosten á €100,- dienen te betalen om de rookgeur te verwijderen.

2.Huurder dient zelf voor de nodige verzekeringen(pandemie proof)  zoals annulerings-, reis-, vakantie-, garantie- en schadeverzekering te zorgen; Bij annulering tot 6 weken voor aankomst is de huurder 30% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan 6 weken voor aankomst is de huurder het gehele bedrag van de factuur verschuldigd. 

3. Indien tijdens het verblijf een defect van welke aard dan ook optreedt (bijvoorbeeld stroom of water uitval, storing aan apparatuur, storing in ontvangst van de wifi of lekkage), dan is dit een zaak van overmacht en geeft geen recht op restitutie van betaalde huurpenningen. De huurder dient de storing zo spoedig mogelijk te melden aan de verhuurders of beheerder die zo snel mogelijk stappen zal ondernemen om de situatie op te lossen;

4. Huurder dient van te voren aan te geven welke personen in de vakantiestudio zullen verblijven. Maximaal 2 volwassenen plus 1 kind tot/met 12 jaar; Zie de tarieven pagina. Huurder kan vanaf 15 uur op de dag van aankomst inchecken.

5. Het gehuurde mag niet worden onderverhuurd en het is verboden om de studio te gebruiken voor andere doeleinden dan voor vakantiedoeleinden; Het is mogelijk om in overleg met – en instemming van de verhuurder, overdag gasten te ontvangen. Een kopje koffie komen drinken is na overleg  altijd mogelijk en gratis. Als die persoon gebruik maakt van allerlei faciliteiten zoals gym, zwembad, douche enz dan geldt daarvoor een dagtarief van  
 € 15,- per persoon . Max. 2 gasten per studio. Overnachten kan alleen als er een andere studio beschikbaar is en tegen betaling van het op dat moment geldende tarief.

6. Huurder verblijft voor eigen risico in de vakantiestudio. Verhuurders kunnen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade,  ongevallen en ongemakken in welke vorm en door welke oorzaak dan ook   ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in het gehuurde bevinden;

7. Op alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle administratieve, gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door verhuurder door het niet nakomen van de huurovereenkomst door huurder, komen voor rekening van de huurder.

8. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de studio ten gevolge van vertraging. De huurder dient bij het verlaten van de studio, de ramen en deuren af te sluiten.

9. Bij verlies/diefstal van (één van) de door verhuurders aan huurder in bruikleen  verstrekte sleutels zal huurder een schadevergoeding van € 80,00 aan verhuurder verschuldigd zijn. Laatstgenoemde bedrag zal worden verrekend met de terug te betalen borg. Bij verlies of beschadiging van een remote control van toegangspoort of airco, wordt € 100,- per remote in rekening gebracht.

10. Huisdieren zijn niet toegestaan.

11. Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. De huurder gebruikt de huishoudelijke apparaten, barbecue en airco met inachtneming van de gebruiksaanwijzingen ter plaatse. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering ter zake deze schade aan verhuurder wordt uitgekeerd.

12. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien verhuurder goedkeuring daartoe heeft gegeven.

13. Indien verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

14. Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft de verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer tussenpersoon van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

15. De huurder dient de studio op de dag van vertrek, voor 11.00 uur te hebben verlaten i.v.m. schoonmaak van de studio.  In overleg kan de huurder langer verblijven en eventueel gebruik maken van de gastenbadkamer bij de carport, hiervoor worden geen kosten berekend.

16. De huisregels maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden, de huurder neemt hiervan nota en dient zich tijdens het verblijf aan deze regels te houden. De huisregels zijn in elke studio in de informatie map.

  1. Gebruik van elektriciteit en water zijn in de huurprijs inbegrepen met uitzondering van het gebruik van de airco. Het elektriciteits verbruik van de airco wordt gedurende het verblijf gemeten en op de dag van vertrek met de borg verrekend. Ook eventuele andere door huurder gemaakte kosten zoals deelname aan een gezamenlijke BBQ of schade door huurder veroorzaakt worden op de dag van vertrek met de borg verrekend. Het restant van de borg wordt op de dag van vertrek aan u overgemaakt of cash terugbetaald. Voor de actuele airco kosten zie de tarieven op onze website.
  2.  Binnen vijf dagen na boeking dient de eerste termijn (30%) van de factuur te zijn overgemaakt op onze rekening. De 2e termijn dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn betaald. Bij annuleringen tot 6 weken voor aankomst bent u 30% van de rekening verschuldigd. Annulering binnen 6 weken voor aankomst bent u 100 % van de rekening verschuldigd.

Eco Resort Villa san sebastian Curaçao

Mary de Vries & Huib van Wijngaarden

Adres

Kaminda
San Sebastian 4b
Sint Willibrordus Curaçao

Emailadres

info@villasansebastiancuracao.com

Telefoon

M: +5999-5238441
M: +31-611168232

WhatsApp en bellen via WhatsApp mogelijk

 

Copyright © 2022. All Rights Reserved.